Historie

X.Čenkovské letní setkání přátel Čenkova

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obec-cenkov-u-bechyne-x-letni-setkani-2015.docx 20 Kb
obec-cenkov-u-bechyne.docx 19.9 Kb

Historie obce

Obec rozdělená tokem Židovy strouhy na dvě části byla původně dvěmi osadami. Větší severní část současné obce se nazývala Černkov, menší, jižní, Černkovec. Původní tvar názvu Černkov znamenal Černkův, tj. dvůr jistého Črnka, Černkovec = malý Černkov(není to současný Malý Čenkov,ale č.p.1 a 2,které náležely do obce Bečice).
Nejstarší písemná zmínka o Černkovu je z r. 1412, o Černkovci z r. 1437. Již v historii náležely tyto dvě části vždy odděleně jednotlivým panstvím, severní část Dobronicím jako součást blízké obce Březnice a jižní Týnu nad Vltavou. V roce 1543 byl Črnkov majetkem Čabelických ze Soutic, zástavních držitelů hradu a panství Týn nad Vltavou. Název Čenkov se poprvé objevuje až v roce 1623. Po konci třicetileté války (1648) je v obci uváděna pouze jedna chalupa tzv. Baštovská, a 5 gruntů: Hojovský, Cikanovský, Krejčovský, Brázdovský a Kuntovský. KapličkaObec byla za války celá vypálena a ještě v roce 1698 je zapsána jako pustá pouze s jednou opravenou chalupou v níž žil Vojtěch Baba a třemi novými staveními: Jana Ďoupala, Martina Jiráka a Tomáše Horáčka, postavenými nákladem vrchnosti. Stejný stav byl zaznamenán r. 1775, až na tyto čtyři chalupy byl Čenkov “celý spálený”. O deset let později zde již bylo 14 stavení s usedlíky: Tomášem Smíškem, Jakubem Pickou, Martinem Maškem, Václavem Hlaváčem, Pavlem Kosem, Václavem Ťoupalem, Václavem Ryšavým, Františkem Kubíčkem, Františkem Davidem, Vojtěchem Kosem, Janem Suchanem, Martinem Kolářem a šestnáctým číslem popisným byla obecní pastouška. V roce 1842 zde bylo již 18 domů se 130 obyvateli. U obce bývaly původně 2 rybníky. V 18. století byla protržena hráz jednoho z rybníků. K jeho obnovení již nedošlo, hráz byla osázena stromovím. Pod hrází druhého rybníka, na konci katastru obce, stával mlýn čp. 17, který byl při povodni smeten a znovuobnoven o cca 150 m severně již na katastru obce Smilovice. Rybníky již nebyly opraveny a zanikly.
Obec zůstala rozdělena i při vzniku nových územních samosprávních celků – okresů, v polovině 19. století. Severní část obce náležela okresu Bechyně, jižní část okresu Týn nad Vltavou. V první polovině 19. století byl rozšířen Malý Čenkov, začalo se zde říkat “V nových chalupách”.
V roce 1901 byla postavena kaple a zasvěcena Nejsvětější Trojici.
První světová válka zasáhla do osudu čenkovských obyvatel, zahynulo 6 mladých mužů, jejichž jména jsou uvedena na pomníku padlých v nedalekých Žimuticích: František Trávníček, Jan Bárta, Jan Burian, František Kojetín, František Zmrhal, František Trantina.
Vesnice se postupně rozrůstala, v roce 1923 zde uvádí pamětní kniha již 23 domů. Čenkov usiloval o odtržení od obce Březnice a vlastní samostatnost. Žádosti byly několikrát zamítnuty, problém se táhl 5 let. Teprve v listopadu r. 1923 byl Čenkov osamostatněn. Prvním starostou se stal pan František Dudlíček, rolník z čp. 15, který se o osamostatnění velmi zasloužil. Po něm se představitelé obce střídali podle výsledků voleb: František Kolář jako stoupenec sociálních demokratů nebo František Dudlíček za republikány.
V roce 1923 je jako rarita uváděna informace, že v obci nechovají vůbec žádného koně, jen 49 krav, 32 kusů mladého dobytka, 9 koz a 45 vepřů. V roce 1927 byla do obce zavedena elektřina, r. 1929 zde byl založen Sbor dobrovolných hasičů.
Po dobu 2. světové války zastával funkci starosty pan Václav Kolář z čp. 20, syn bývalého starosty Františka Koláře. Po druhé světové válce r. 1946 se do pohraničí odstěhovalo 5 rodin: Škaloudova, Trantinova, Maškova, Černých a Heřmanova.
Po roce 1948 se stal předsedou Národního výboru Jan Dudlíček, rovněž syn bývalého starosty Františka Dudlíčka a zastával tuto funkci až do roku 1959.
V obci bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo v roce 1957. Čtyři místní zemědělci do družstva nevstoupili.
V roce 1970 byla vybudována silnice Čenkov – Záhoří, její stavba byla dokončena v srpnu r. 1971. Ve stejném roce začala obcí projíždět první autobusová linka. V roce 1972 byla v obci dokončena stavba požární nádrže,ta však byla v roce 2000 zavezena,jelikož byla neustále na suchu,neměla žádný přítok vody. 
Po Janu Dudlíčkovi se stal předsedou Národního výboru Václav Toman, působil v této funkci až do zániku samostatné obce r. 1971, kdy byl Čenkov sloučen s Březnicí a Záhořím a zanedlouho ještě s dalšími obcemi – Hodětínem, Blatcem, Novou Vsí, Jamníkem a Hodonicemi. Čenkov se stal osadou obce Březnice, funkci předsedy občanského výboru zastával František Jiříček z čp. 9 a po něm Jan Jiříček z čp. 3. Tento svazek trval do r. 1991, kdy vznikly samostatné obce Březnice, Hodonice, Hodětín, Čenkov u Bechyně a Záhoří. V Čenkově se stal starostou pan Jan Jiříček, soukromý zemědělec, od r. 1994 je starostou pan František Suchan z čp. 16.
Obec má v současné době samostatný Obecní úřad, je zde 21 domů, z nichž 4 jsou určeny k rekreaci. Současný počet trvale bydlících obyvatel je 48 osob, průměrný věk obyvatel je 44,23 let. Nejstarším občanem v obci je osmdesátisedmiletá Anežka Dudlíčková z č.p.15 ,nejmladším občánkem je Vojtěch Suchan z č.p.16.
Farností spadá Čenkov do Žimutic, kam dochází rovněž věřící obyvatelé do kostela. K jejich poslednímu odpočinku slouží hřbitov v Žimuticích nebo v Týně nad Vltavou.
Poštou spadal Čenkov nejprve do Týna nad Vltavou, poté k obci Březnice a v současnosti náleží k Bechyni.
Od osamostatnění Čenkova se podařilo uskutečnit mnoho pozitivních věcí: byly opraveny místní komunikace, zřízen sběrný dvůr na odpady, s přispěním dotace z programu obnovy venkova byla v roce 1997 provedena generální oprava kaple Nejsvětější Trojice a obnovena poutní tradice. V r. 2000 se opravila náves. Byla odstraněna zřícenina domku čp. 24 v majetku obce a s přispěním společnosti ČEZ zrekonstruována silnice Čenkov – Smilovice. V roce 2002 byla pořízena na budově ObÚ nová krytina a v roce 2005 provedeno odizolování budovy chromniklovými deskami,položeny nové podlahy v kancelářích a vybudovány nové WC napojeny na nově zřízený studniční vrt.V roce 2009 byla opravena a vybavena hasičská klubovna a zbrojnice,opravena dvojitým emulzním nástřikem místní komunikace Čenkov - Smilovice.V roce 2010 je opravován domek hospodářského zázemí obce k č.p.7.
Podle nového návrhu zákona o územním členění, připadl Čenkov do správního obvodu obce III. typu - města Týna nad Vltavou. V současnosti je již celá obec sloučena.Podařilo se starostovi obce Františku Suchanovi po třináctiletém snažení převést z katastrálního území Bečice do k.ú.Čenkov u Bechyně dvě č.p. 1.a 2.V souvislosti s tím byla provedena změna hranic katastrálních území Čenkov u Bechyně a Bečice.Z k.ú.Bečice přešlo do k.ú.Čenkov 81 301 m2 území,Rozhodnutím Krajského úřadu pro Jihočeský kraj,katastrálním pracovištěm v Českých Budějovicích Sp.zn.:OR-4/2008-301-2 ze dne 24.1.2008. Od 1.1.2007 patří obec do okresu  České Budějovice.
V obci funguje veřejná knihovna, nadále zde působí Spolek dobrovolných hasičů, který má v současné době 18 členů. Velitelem je p. Josef Burian v současné době trvale bydlící ve Smilovicích.Školou povinná mládež dojíždí za vzděláním buď do nedalekých Sudoměřic u Bechyně, nebo do Týna nad Vltavou, podle vlastního uvážení. Podobně je tomu v případě Mateřských škol.
Na katastru obce hospodaří družstvo AGRA Březnice, které zde má farmu prasat a čtyři samostatně hospodařící rolníci. V obci působí jedno truhlářství: Dřevoatyp Pavel Ambrož,  Čenkovem prochází cykloturistická trasa, k zajímavým památkám náleží zmíněná kaplička Nejsvětější Trojice.
V létě roku 2001 uspořádali “Čenkovští” zajímavou akci, na níž byli pozváni rodáci stejnojmenné obce Čenkov u Příbrami. Podle vyjádření místních obyvatel se akce velmi vydařila a v družbě obou Čenkovů se bude pokračovat i do budoucna.
V nedávné době byla po dlouhém pátrání nalezena kronika obce, vedená nejprve starostou Františkem Dudlíčkem a po něm Václavem Chytráčkem. Zápisy bohužel končí rokem 1941, proto se současný pan starosta František Suchan rozhodl knihu doplnit a pokračovat v jejím vedení.

Aktualizoval František Suchan,starosta obce 21.11.2011